Regulamin

egulamin korzystania z Serwisu internetowego e-handelek.pl 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Serwisu.
  2. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:

a) rodzaje i zakres usług Serwisu,


b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu,


c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,


d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,


e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,


e) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,


d) tryb postępowania reklamacyjnego.

  1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Master-Trade
  3. Serwis internetowy e-handelek.pl udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego (ogłoszenie niestandardowe) czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży, wynajmu lub zamiany w określonym czasie (14, 21, 30, 60, 90 dni).
  4. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
  5. Serwis internetowy e-handelek.pl  zastrzega sobie prawo do usuwania treści reklam i ogłoszeń użytkowników swiadczących usługi w zakresie: reklama wizualna, drukarnia, poligrafia.... tworzenie stron internetowych, nadruki na odzieży, eventy nagłośnienie imprez, zabawa z dziećmi i inne podobne świadczone przez własciciela serwisu tz: Master-Trade


 

§ 2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.

Administrator - jeleniogorskie.com - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Serwisu.

Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

Cennik – ustalone przez Legnica24 opłaty za umieszczanie ogłoszeń w Serwisie. Cennik jest dostępny na stronie głównej serwisu.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.

Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

Ogłoszenie – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie jeleniogorskie.com umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

Promocja ogłoszenia – przejawiające się w dwóch formach „Ogłoszenia PREMIUM” oraz „Ogłoszenie PREMIUM PLUS”, faworyzowanie ogłoszeń umieszczanych w Serwisie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez e-handelek.pl 

Rejestracja procedura zakładania konta.

Serwis  usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.jeleniogorskie.com

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Użytkownik - usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.

Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały.

§ 3

REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Z zastrzeżeniem firm konkurencyjnych dla PPHU Pracownia Reklam świadczących usługi w podobnej dziedzinie jaką jest reklama, druk, ogłoszeniowe i inne./ogłoszenia tych firm będą usuwane przez administratora serwisu.

  2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
  3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
  4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
  6. Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła. Ponadto wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o nowościach w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu serwisu.
  7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b) przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,

c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,

d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,


e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,


f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu,

g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Serwisu dobrowolnie,

h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Serwisu i jego kontrahentów.

i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.

  1. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:

a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu;

b) w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu.

  1. W terminie 7 dni od zawarcia umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8 lit. a oraz lit. b niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
  2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
  3. Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony możliwy jest z 7 dniowy okresem wypowiedzenia.

§ 4

DZIAŁANIE SERWISU

  1. Zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany może zamieścić ogłoszenie w Serwisie. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Serwisie.
  2. Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia w Serwisie wynosi 14, 21, 30, 60 lub 90 dni, według wyboru Użytkownika.
  3. Użytkownik skorzystać może z promocji ogłoszenia:

a) Ogłoszenie PREMIUM - ukazujące się zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze czerwonym;

b) Ogłoszenie PREMIUM PLUS - ukazujące się rotacyjne na stronie głównej Serwisu oraz zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze czerwonym.

  1. Promocja ogłoszenia jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
  2. Promocja ogłoszenia trwa 14 dni od chwili jej wykupienia.

§ 5

PŁATNOŚĆ PROMOCJI OGŁOSZENIA

  1. Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.
  2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  3. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer.
  4. Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem www.DotPay.pl
  5. Usługi SMS dostępne są w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne).
  6. W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub ogłoszenia z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Serwisie, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.
  2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  3. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
  4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
  6. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  7. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
  8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.
  9. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
  10. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
  11. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
  12. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
  13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
  2. Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.
  4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
  5. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

§ 8

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

  1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę p
Reklama